הסכם לימודים ותנאי התקשרות בהרשמה למכללת אורנס

המסמך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור מיועד לנשים וגברים כאחד

פרטי הנרשם:

שם משפחה:_________________________ שם פרטי:__________________________

מס’ ת.ז. (כולל ספרת ביקורת): _____________  טלפון נייד ___________________

מבוא  :

1. בחתימתי על מסמך זה הריני לאשר כי נרשמתי ללימודים במכללת אורנס (להלן: “המכללה”), בחתימתי בתחתית הסכם זה הריני להצהיר כי הבנתי והסכמתי לאמור בתנאי הסכם לימודים ותנאי התקשרות בהרשמה למכללת אורנס ולכל הסעיפים והתנאים המופרטים בו להלן (להלן: “ההסכם”).

2. הריני לאשר כי המכללה אישרה את קבלתי ללימודים על סמך הצהרותיי והמצאת המסמכים שנתבקשתי לרבות המצאת כל התעודות הנדרשות  (אישור 12 ש”ל ו/או תעודת בגרות ו/או כל תעודה נדרשת אחרת ו/או אישור נדרש אחר) וכי אני עומד על אמיתות המסמכים והתעודות שהוגשו על ידי למכללה וכי ידוע לי כי תנאי בסיס לאישור וקבלה ללימודים הם המסמכים והתעודות הנדרשות. יודע לי ואני מסכים כי אם יתברר כי חלה טעות או שאמיתות המסמכים והתעודות שהוצגו למכללה אינם מעידים כי תוכנם אמת תהיה רשאית המכללה להפסיק מיידית את לימודי ולא להשיב לי חזרה את הסכומים ששולמו לי בכפוף לכל סעד נוסף אחר אליו תהיה זכאית המכללה ממני בגין מחדל זה אשר נמצא באחריותי הבלעדית. 

3. הנני מתחייב כי לאחר שיאושרו תנאי הקבלה שלי ואתקבל ללימודים על ידי המכללה , אדאג למלא אחר נהלי המכללה לרבות המצאת תעודות ואישורים נוספים נדרשים ככל שאדרש על ידי המכללה ו/או מי מטעמה לרבות תעודת 12 ש”נ , תעודת בגרות או כל תעודה ו/או אישור אחר/ת.

_________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

פרטי הקורס / לימודים:
אני החתום מטה נרשמתי לקורס\מסלול ________________, שכר הלימוד עבור קורס\מסלול אליו נרשמתי הינו _________ כולל דמי הרשמה אשר אינם מוחזרים בסך 500 ₪.

הבטחת מקום בלימודים /קורס :

4. עלי להסדיר ולשלם את נושא השכר לימוד  עד  7 ימים ממועד חתימתי על הסכם זה ורישומי בקורס / לימודים בפועל. מובהר וידוע לי כי רק הסדר והתשלום למכללה מבטיח עבורי מקום בלימודים /קורס. רישום על המסמך זה אינו מהווה הרשמה בפועל. מדובר בתנאי מהותי להסכם זה וידוע לי כי כל עוד לא הוסדר ושולם למכללה לא מובטח מקומי בלימודים/ קורס אליו נרשמתי.   

5. אי הסדרת תשלום שכר לימוד תאפשר להנהלת המכללה למנוע את השתתפותי בלימודים ו/או בבחינות ו/או עיכוב בקבלת תעודה ו/או כל מסמך אחר הקשור ללימודים. בכל מקרה קבלת תעודה מותנית בפירעון כל התשלומים לגביהם התחייבת כלפי המכללה.

הסדרת תשלום ואופן התשלום למכללה  :

6. א. ידוע לי שהשיקים שמסרתי למכללה הינם כהסדר פירעון שכר הלימוד והם נמסרים  על ידי המכללה למשמרת בסניף הבנק של המכללה או בחברת סליקה או שיישמרו במכללה לצורך פירעון ביום זמן הפירעון כמצוין בשיק. כל שינוי מצידי שיצריך משיכת שיק מהבנק טרם יום הפירעון יחייב אותי בתשלום למכללה בגין עמלת הבנק לפי תעריפי סניף הבנק הכרוכה בפעולה זו ועמלת מכללה בגין טיפול במשיכת השיק מהבנק בסך 50 ₪ ללא קשר לעמלת הבנק אשר תיגבה ממני כלומר, תיגבה ממני גם עמלת הבנק לפי תעריף הבנק וגם עמלת מכללה של 50 ₪ לכל שיק .  

ב. עמלת ביטול הוראת קבע חברת ERN : ידוע לי ואני מסכים כי ביטול הרשאה לחיוב חשבון בחברת ERN  כרוכה בעמלה ביטול על סך 450 ₪

ג. במקרה של ביטול דרך קרן מימון הסדר שכ”ל יחוייב התלמיד בריבית היחסית אשר המכללה  שילמה כחלק מהטבת מימון.

  החזר שכ”ל במקרה זה יבוצע ב 3 תשלומים מיום אישור ועדת ביטולים.

 

_________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

7. במידה ואחד השיקים שמסרתי למכללה יחולל מסיבת אין כיסוי מספיק (אכ”מ) או מסיבה אחרת של ביטול השיק, ייחשב הדבר כהפרה של הסכם זה ותעמוד המכללה על זכותה לפעול בכל האמצעים שעומדים לרשותה לגביית החוב בתוספת הוצאות טיפול הכרוך בכך וזאת בנוסף ליתר הסעדים שמגיעים לה מהפרת ההסכם. 

8. המכללה רשאית  לבקש את  פרטי  כרטיס אשראי  של  התלמיד לשם  ביטחון והתלמיד/ה מתחייבים לאפשר לה לקבל את פרטי הכרטיס.  בכל מקרה של אי  תשלום ו/או שיק ללא כיסוי ו/או  אי פרעון מסיבה  אחרת,  המכללה רשאית לגבות את  התשלום  המגיע לה  באמצעות פרטי כרטיס האשראי  שבידה.

9. דמי הרשמה לא יוחזרו לי אלא אם תבטל המכללה את הלימודים מיוזמתה .

נהלים כלליים לגבי רישום לקורס ומעבר בין מסלולים:

10. לאחר סיום שלב הרישום שלב הרישום לקורס ובחירת מסלול בוקר או ערב, ידוע לי כי לא ניתן לשנות את המתכונת לימודים בוקר לערב או להיפך, לא ניתן לשלב בין מתכונת בוקר לערב, ולא ניתן להחליף מסלול לאחר השלמת שלב הרישום ותחילת הלימודים.  כמו כן, לא ניתן לבצע השלמות או קיזוזים או לערבב בין המסלולים או מחלקם. 

למעט במקרים חריגים ובבחירת המכללה יינתן לשיקול דעתה.

 

11. בגין שינוי בימים או בשעות הקורס תעדכן המכללה את התלמיד לכל הפחות שבועיים מיום השינוי הצפוי. יובהר כי אין באמור לעיל בכדי להביא לעילה או סיבה מוצדקת לביטול הקורס במידה והמכללה הודיעה בטווח זמן קצר יותר משבועיים. 

12. מובהר כי בהתאם להנחיות הפיקוח של המשרד הממשלתי לא ניתן לאפשר מעבר מקורס לקורס בקורסים שבפיקוחו ולא ניתן לעבור לקורס מקביל אחר בקורסים אשר בפיקוח המשרד הממשלתי המפקח.

הפסקת לימודים:

13. החלטה על הפסקת לימודים תעשה בכתב על גבי טופס הפסקת לימודים המצוי באתר המכללה. יובהר כי המועד לחישוב כספי של החזרים במידה וקיימים החסרים (להלן: “המועד הקובע”) יהיה יום קבלת ההודעה בכתב על גבי טופס הפסקת לימודים במזכירות המכללה.

_________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

14. ביטול לימודים והשבה :

א. במידה וביטל התלמיד את לימודיו/ הרשמתו מכל סיבה לאחר 14 ימים מיום חתימה על הסכם זה יחויב התלמיד בשיעור 10% ממחיר הקורס / לימודים.

ב. במידה וביטל התלמיד את לימודיו/ הרשמתו מכל סיבה 15 ימים לפני תחילת הקורס/לימודים יחויב התלמיד בשיעור 30% ממחיר הקורס/לימודים .

ג. במידה וביטל התלמיד את לימודיו/ הרשמתו מכל סיבה עד 21 ימים לתחילת הקורס/לימודים יחויב התלמיד בשיעור 60% ממחיר הקורס/לימודים .

ד. במידה וביטל התלמיד את לימודיו / הרשמתו מכל סיבה 21 ימים לאחר תחילת הקורס/ לימודים – לא יהיה החזר שכר לימוד. 

 

השבה במקרים חריגים:

15. ידוע לי כי למכללה שמורה הזכות לקבוע מנגנון השבה שונה במקרים חריגים שהיא תמצא לנכון בהתאם לשיקול דעתה בהתאם לנסיבות המקרה וחומרתו. 

הפסקת לימודים עקב התנהלות והתנהגות שאינה הולמת :

16. ידוע לי כי למכללה שמורה הזכות להורות על הפסקת לימודים מיידית ללא השבת תשלום במקרים של אירועי הקשורים לאלימות או חלילה מעשי אלימות מילולית או פיזית, לרבות תלונה בדבר הטרדה מינית או מצבים בהם עלול התלמיד לסכן את שאר התלמידים ועובדי ונותני השירות למכללה.   

לימודי מכינה ולימודים נלווים לקורס

17. ידוע לי כי לימודי מכינה נחשבים חלק בלתי נפרד ממסלול הלימודים לכל דבר ועניין וכי הוראות הסכם זה על כל סעיפיו ותתי סעיפיו חלים בהתאמה גם על לימודי מכינה. 

18. ידוע לי כי  קורס יישומי המחשב מהווה את פתיחת מסלול הלימודים \ קורס שלי.

 

_________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

שינוי קורסים

19. עד 10 ימים (להלן:” המועד האחרון“) לפני מועד תחילת הלימודים /קורס ניתן לעבור לקורס דומה אליו נרשמתי אשר נפתח באותו מועד או במועד שונה, ובתנאי שהודעה על כך תועבר להנהלת למכללה בכתב 10 ימים לפני פתיחת הקורס / הלימודים אליו נרשמתי. הבקשה תוגש בכתב להנהלת המכללה . לא הוגשה בקשה בכתב הרי שאין לראות בבקשה או בהודעה כבקשה לעבור קורס והתלמיד יבצע את הקורס אליו נרשם. מובהר כי גם אם הוגשה בקשה או הודעה בכתב הרי שהמכללה אינה מתחייבת לאשר אותה. המעבר מותנה באישור מנהל סטודנטים.

 

20. מובהר, כי אישור בקשת מעבר לקורס אחר מותנה בקיום מקום פנוי בכיתה החלופית, והמכללה צריכה לאשר ושמורה לה הזכות לאשר או לאשר או לקבוע האם הכיתה החלופית מלאה או לאו. 

 

21. ידוע לי כי במידה ולא אפנה במועד האחרון ו/או סמוך לתחילתו ו/או לאחר תחילתו של הקורס הרי שהמכללה אינה תאשר מעבר לקורס אחר גם אם תוגש בקשה בכתב כאמור לעיל.

 

22. חל איסור מוחלט להעביר את הזכאות ללימוד בקורס / לימודים לאדם אחר. הזכות ללימודים היא אישית לאותו אדם אשר רשום כתלמיד המכללה בלבד. 

 

הוראות כלליות להסכם:

23. אני מצהיר כי הובהרו לי תנאי הרשות הבוחנת לגבי הרשאה לגשת לבחינות. לא יהיו לי תביעות או דרישות או טענות כלשהן כלפי הקריה להכשרה והדרכה ו/או המכללה ו/או מטעם המכללה אם לא אכלל ברשימת הנבחנים מטעם המוסד המוכר הממשלתי או אם לא אקבל תעודת גמר בשל אי עמידה בתנאים הנדרשים על ידי הרשות הבוחנת.

ידוע לי ואני מסכים לכך כי המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לפתוח את מסלול הלימודים אליו נרשמתי ובמקרה כאמור, תחזיר לי המכללה את כל התשלומים ששילמתי בגין הלימודים במסלול, לרבות דמי הרשמה. במקרה כזה הנני מצהיר כי לא יהיו לי טענות או תביעות או דרישות כנגד המכללה לאחר התחייבותה להשיב אלי את כל התשלומים וכי הדבר לא ייחשב הפרת הסכם מצידה של המכללה כלפי.

_________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

24. ידוע לי ואני מסכים לכך כי המכללה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות את פתיחת הקורס אליו נרשמתי ולא יאוחר מ-60 ימים ממועד תאריך הפתיחה הנקבע במועד הרישום לקורס.


25. ידוע לי כי אני מסכים כי ייתכנו במהלך שנת הלימודים שינויים בתוכנית הלימודים בזהות המרצים, בימי הלימוד, שעות הלימוד, בסוג הכיתות ומיקומן וכן שינויים בסדר הנושאים במסלול /קורס הלימודים.

26. ידוע לי כי הנני מחויב להיות נוכח בכל השיעורים המתקיימים במסלול הלימודים אליו נרשמתי. כך או כך לא תפחת השתתפותי בשיעורים מ-85% מכלל השיעורים וגם זאת לאחר סיבות מוצדקות בלבד בכפוף לאישור הסיבה ואישור המכללה. ידוע לי כי הפחתה של פחות מ-85% מנוכחות בשיעורים מכלל שעות הלימוד במסלול הלימוד תמנע ממני את הזכות לקבל תעודת גמר/סיום מטעם המכללה.

27. ידוע לי כי עלי לעמוד בכל המטלות שיקבעו על ידי המרצה לרבות קבלת ציון עובר בכל הבחנים והבחינות והעבודות שיתקיימו ויוגשו במהלך המסלול / הלימודים.

ידוע לי כי דרישות המשרד הממשלתי המפקח כוללות תנאי בסיסי של 12 שנות לימוד על כן הנני מצהיר מטה כי יש בידי מסמך המאשר כי ברשותי קיים מסמך אשר מאשר 12 שנות לימוד. ידוע לי כי ללא 12 שנות לימוד לא אוכל לגשת למבחן משרד ממשלתי מפקח. מדובר באחריות שלי ולא של המכללה לדאוג למסמך המאשר כי ברשותי אישור ל-12 שנות לימוד . יובהר כי העדר מסמך שכזה בשל הצהרה שאינה נכונה מצד התלמיד משחרר את המכללה מכל חיוב או חובה או אחריות כלפי התלמיד והדבר יהווה מחדל של התלמיד.

_________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

לימודים בצל משבר:

28. המכללה ערוכה לכל תרחיש ושינויים אליהם יידרש המשק נוכח תקופת משבר בריאותי\מדיני במקרה של הנחיות והגבלות למידה על ידי המדינה על התלמיד להתחייב להתאמות הבאות:

א. למידה בחלוקה לקפסולות בהתאם להנחיות המכללה לקבוצות הלימוד שנקבעות.
ב. התלמיד מתחייב ללמידה מקוונת – דרך רשת האינטרנט בפלטפורמות שונות.
ג. התלמיד מתחייב לעמוד בכל המטלות קורס/ לימודים / מסלול שלו כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים הכוללת: הכנת שיעורי בית, נוכחות בשיעורים, מטלות, משימות ומבחנים.
ד. נוכחות דיגיטלית מצד התלמיד בשיעורים הינה חובה ותחשב כחלק בלתי נפרד מהנוכחות הנדרשת בקורס / מסלול.


סמכות השיפוט :
29. מוסכם על הצדדים כי אך ורק לבתי המשפט של הסמכות המקומית והבלעדית והיחידות לדין בכל תביעה והליך הנוגעים להסכם זה או נובעים ממנו.

  • _________________   __________________       ___________________                                           

        שם התלמיד                  חתימת התלמיד                  חתימה וחותמת המכללה

 

תפריט נגישות

פרסומת
(: ?כבר עוזבים
תנו לנו הזדמנות לתת לכם ייעוץ לימודים